Polityka prywatności

analiza_reklamacyjna_uslugi_kontra_jakosci_sgp

Obowiązuje od: 28.02.2024

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym w tym podstawy, cele przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą, jak również informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w Serwisie.
 2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest SGP – SORTING GROUP POLNAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie przy ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300466; sąd rejonowy w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 zł, NIP: 9492069403, REGON: 240833412 zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.
 3. Z Administratorem można kontaktować się telefonicznie pod numerem: +48 34 361 31 18, lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@sgpgroup.eu
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Magdalenę Cichoń, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iodo@sgpgroup.eu.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej RODO.
 6. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym uczestniczenie w procesach rekrutacyjnych jest dobrowolne podobnie jak podanie danych osobowych w Serwisie Internetowym.
 7. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, w szczególności zapewnia ze zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy spełniony jest co najmniej jeden warunek (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

3. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe we wskazanych poniżej celach, podstawach oraz przez wskazany okres:

Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania Okres przechowywania
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone przez wobec Administratora (podstawowy okres przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat)
Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata)
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy jego funkcjonowania Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata)

4. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  1. Dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej, hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą oraz udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – udostępnienie odbywa się jedynie w przypadku oraz zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  2. Dostawcy usług prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie prawne – udostępnienie odbywa się jedynie w przypadku oraz zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  3. Dostawcy umieszczonych na stronie Serwisu Internetowego wtyczek społecznościowych:
   1. Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook oraz Instagram i w związku z tym udostępnia dane użytkownika Serwisu do Facebook i Instagram w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi pod linkami, odpowiednio dla Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy, oraz Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect
   2. Linkedin Ireland Unlimited Company – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Linkedin i w związku z tym udostępnia dane użytkownika Serwisu do Linkedin w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi pod linkiem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
   3. Google Ireland Limited – Administrator korzysta na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu YouTube i w związku z tym udostępnia dane użytkownika Serwisu do Google w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  4. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube z zastosowaniem stosowanych przez te serwisy klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.
  5. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – w chwili obecnej, Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

6. Pliki Cookies w Serwisie Internetowym oraz analityka

 1. Serwis Internetowy korzysta z plików Cookies (ciasteczek) i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.
 2. Pliki Cookies to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis Internetowy. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Serwisu Internetowego można podzielić wg następujących kryteriów:
  1. Ze względu na dostawcę:
   1. Własne (tworzone przez stronę Serwisu Internetowego)
   2. Będące własnością podmiotów trzecich
  2. Ze względu na okres ich przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę:
   1. Stałe – przechowywane przez określony czas zdefiniowany przez parametry pliku lub do czasu ręcznego ich usunięcia
  3. Ze względu na cel ich stosowania:
   1. Niezbędne – umożliwiające funkcjonowanie serwisu
   2. Funkcjonalne – umożliwiające dostosowanie serwisu do użytkownika
   3. Analityczne i wydajnościowe – gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony.
 3. Analityczne pliki cookies nie są automatycznie instalowane na urządzeniu użytkownika serwisu. Użytkownik może udzielić zgody na instalację plików cookies analitycznych poprzez wyrażenie zgody na banerze wyświetlającym się przy otwarciu Serwisu Internetowego. Po kliknięciu przycisku „Akceptuj wszystkie” Administrator będzie uprawniony do zainstalowania plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika Serwisu.Użytkownik może też wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych analitycznych plików cookies. W tym celu na banerze wyświetlającym się przy otwarciu Serwisu Internetowego należy kliknąć przycisk „Dostosuj” i wybrać pliki cookies, na które Użytkownik Serwisu chce wyrazić zgodę.Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu należy kliknąć ikonę znajdującą się w lewym dolnym rogu (preferencje zgód) i zmienić ustawienia plików analitycznych wyłączając udzieloną wcześniej zgodę.
 4. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki Cookies. Każdy jednak ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą przeglądarki z której korzysta. Oznacza to że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywanie Cookies. W ostatnim przypadku może mieć to wpływ na funkcjonalność Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ustawień plików Cookies oraz samodzielnego ich usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki lub klikając w poniższe linki:
  1. Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Przeglądarka Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=wlaczanie-i-wylaczanie-ciasteczek-sledzacych
  3. Przeglądarka Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%c3%b3w-cookie-i-zarz%c4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  4. Przeglądarka Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/%23cookies
  5. Przeglądarka Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
  6. Przeglądarka Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%c4%85danie-danych-a-prywatno%c5%9b%c4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
 5. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane w ramach powyższej usługi przetwarzane są do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony oraz analizie ruchu w Serwisie Internetowym. Dane mają charakter zbiorczy. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Serwis Internetowy przez Google Ireland Ltd. Znajduje się w polityce prywatności usług Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 6. Administrator może korzystać na stronie Serwisu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu „X” (dawny Twitter) (np. udostępnianie treści w serwisie X) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Użytkownika korzystającego ze strony Serwisu Internetowego do Twitter International Company w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://twitter.com/privacy

7. Postanowienia końcowe

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony, Administrator zachęca aby zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.

Nasi konsultanci czekają na Twój kontakt

Darmowa konsultacja